Dowody ubezpieczeń

Szanowny Pacjencie!

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. systemu e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), każdy pacjent zgłaszający się do naszej placówki w celu udzielenia jakiegokolwiek świadczenia medycznego ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, rodzic podaje swój numer PESEL.

W przypadku gdyby system e-WUŚ nie potwierdził ubezpieczenia, można podpisać stosowne oświadczenie lub przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Dowodem ubezpieczenia jest:

  • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę – legitymacja ubezpieczeniowa lub dolny odcinek druku RMUA;
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – ostatni odcinek wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – legitymacja wydana przez KRUS wraz z odcinkiem wpłaty składki za ostatni kwartał;
  • dla emerytów i rencistów – ważna legitymacja emeryta lub rencisty lub odcinek wypłaty świadczenia;
  • dla osób bezrobotnych – zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy i aktualne karty wizyt;
  • dla członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia przez pracownika – legitymacja rodzinna (jeśli natomiast dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jego dowodem ubezpieczenia jest dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc oraz potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia (kserokopia druku zus zcza));
  • dla osób, których składki są finansowane z budżetu państwa – zaświadczenie płatnika składek, tj. wystawione przez szkoły, placówki opiekuńcze (np. domy dziecka), wychowawcze, resocjalizacyjne, szkoły wyższe. Dotyczy: dzieci, uczniów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w domach pomocy społecznej, dzieci i uczniów, za które składki odprowadza szkoła lub ośrodek pomocy społecznej, studentów, uczestników studiów doktoranckich;
  • dla osób ubezpieczonych dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dla obcokrajowców uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

 Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługują wszystkim dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży, w okresie porodu i połogu.