Uprawnienia szczególne

Uprawnienia szczególne do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz bez skierowania.


Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci, którzy posiadają tytuł oraz okazują wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta;
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego w wykonywaniu zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży i w okresie połogu;
 • Osoby niepełnoletnie posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.;
 • Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy nie można udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć;
 • Nie można wykonać świadczenia z zakresu aos w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osób trzecich pacjent musi dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. Ze zm.), prawo do korzystania bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta;
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego w wykonywaniu zadań poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania tych zadań;
 • Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r)

Ważne!

W przypadku korzystania z rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień konieczne jest posiadanie każdorazowo skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych

Pod tymi numerami uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności