Uprawnienia szczególne

Uprawnienia szczególne do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz bez skierowania.


Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:
 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta;
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego w wykonywaniu zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży i w okresie połogu;
 • Osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r)
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osób trzecich pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. Ze zm.), prawo do korzystania bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:
 • Inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta;
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego w wykonywaniu zadań poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania tych zadań;
 • Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r)

Ważne!

W przypadku korzystania z rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Strona pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych

Pod tymi numerami uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności