Ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych – obowiązek Informacyjny

Tożsamość i dane kontaktowe AdministratoraNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„STARY  BROWAR”
ul. Legionów Polskich 18; 84-300 Lębork
Cel przetwarzania danychUdzielanie świadczeń medycznych.
Podstawa prawna przetwarzaniaart. 9 ust. 2 lit h)  RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Odbiorcy danychPodmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowychDokumentacja przechowywana jest przez 20lat,od roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Wyjątki od powyższegoW przypadku śmierci pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia 30l od roku zgonu. Dokumentacja służąca do monitorowania losów krwi i jej składników 30l od roku ostatniego wpisu. Zdjęcia rtg poza dokumentacją pacjenta 10l od roku wykonania. Skierowania i zlecenia: – 5l od zrealizowania. – 2l gdy pacjent nie stawił się w ustalonym terminie. Dokumentacja dzieci do ukończenia drugiego roku życia jest przechowywana przez 22 lata.
Uprawnienia osoby fizycznejPrawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO). Pozostałe uprawnienia wskazane w RODO nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
Wnoszenie skargOsoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia.
rodo