Poradnie NFZ

W NZOZ “Stary Browar” funkcjonuje zespół kilkunastu poradni specjalistycznych, świadczących szeroki zakres usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (BEZPŁATNYCH), jak i prywatnie (ODPŁATNYCH). Nasze poradnie wyróżnia przede wszystkim doskonała kadra medyczna, nowoczesny sprzęt i sprawdzone metody leczenia.

Poradnie specjalistyczne naszego centrum medycznego realizują Program NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. DILO). Realizowane są diagnostyczne pakiety onkologiczne (etap wstępny) poprzez wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych zależnych od indywidualnych schorzeń chorobowych (Tomografia Komputerowa, USG, RTG, Badania Laboratoryjne, BACC etc.). Zależnie od wyników badań etapu wstępnego, lekarz konsultuje i podejmuje decyzje o skierowaniu na diagnostykę pogłębioną pacjenta lub zabieg diagnostyczno-leczniczy bądź o zakończeniu diagnostyki w ramach karty DILO w przypadku braku potwierdzenia podejrzenia choroby onkologicznej.

 

Wszystkie poradnie zapewniają swoim pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki:

 • laboratoryjnej (w tej samej lokalizacji)
 • mikrobiologicznej (podwykonawstwo)
 • endoskopowej (podwykonawstwo)
 • ultrasonograficznej (w tej samej lokalizacji)
 • rentgenowskiej (podwykonawstwo)
 • rezonansu magnetycznego (podwykonawstwo)
 • tomografii komputerowej (podwykonawstwo)

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych bądź diagnostycznych, lekarz wskazuje pacjentowi placówkę, w której zostaną zrealizowane zlecone przez niego badania. Badanie w innej placówce, która nie ma zawartej umowy z poradnią, w której się Pani leczy, będzie badanie płatnym.

Jedynie w przypadku badań kosztochłonnych finansowanych odrębnie przez NFZ (badania dolnego i górnego odcinka układu pokarmowego, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego etc.) pacjent ma prawo wyboru w której placówce zrealizuje skierowanie.

Świadczenia medyczne udzielane są pacjentom m.in. w ramach skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pacjentów ubezpieczonych w którejkolwiek z grup medycznych LUXMED, MEDICOVER, SWISSMED, POLMED, SALTUS ZDROWIE, COMPENSA.

Obowiązek posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy poradni położniczo-ginekologicznej. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Firmy współpracujące z przychodnią

Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz dojazd lekarzy z okolicznych miast informujemy, że wyznaczone godziny wizyt są przybliżone i mogą ulec zmianie.

Na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo do rejestracji tylko w jednej poradni specjalistycznej. Jeśli skierowanie posiada dopisek “pilne” i lekarz udzielający świadczeń w poradni uzna, że istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia – pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej przypadek stabilny. Za wyjątkiem stanów nagłych rejestracja zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Co powinno zawierać skierowanie:

 • pieczęć/nadruk z nazwą,adresem,VII i VIII cz. kodu resortowego podmiotu leczniczego,
 • numer umowy z NFZ,
 • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10,
 • data wystawienia skierowania,
 • PESEL oraz imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • dodatkowe uwagi lekarza kierującego,
 • podpis i pieczęć lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu,
 • załączone lub opisane wykonane dotychczas badania lub dotychczasowe.

Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością:

 • Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
  w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia,
 • świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osób trzecich pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.